Yêu có nghĩa là

YÊU
                                                                                nghĩa là không bao giờ nói:
                                                                                                                                                                                          "rất tiếc"
PNE!

0 nhận xét: