Đường khó đi

Đường khó đi không phải vì NGĂN SÔNG CÁCH NÚI
                       mà khó là vì lòng người NGẠI NÚI E SÔNG.....
PNE!

0 nhận xét: