Người duy nhất phải vượt qua

Chỉ có duy nhất một người mà lúc nào bạn cũng phải cố gắng tốt hơn và giỏi hơn họ....
....Người đó chính là bạn của ngày HÔM QUA!

0 nhận xét: