Hãy cố gắng tiến về phía trước!

Nếu bạn không thể bay được thì hãy chạy....
Nếu bạn không thể chạy được thì hãy đi....
Nếu bạn không thể đi được thì hãy bò....
Dù là gì thì vẫn phải luôn cố gắng tiến về phía trước.....!
PNE!

0 nhận xét: