Để hiểu nhau hơn

Tôi thích anh HOÀI NGHI tôi để có ngày TIN cho chắc chắn!
Tôi không thích anh vội TÔI để đi đến HOÀI NGHI!
PNE!

0 nhận xét: