Cơ hội

Nếu không thể tìm thấy cơ hội trong cuộc sống thì hãy tìm cách để tạo ra nó!
PNE!
tạo ra cơ hội

0 nhận xét: