Câu trả lời tốt nhất

Im lặng là câu trả lời hay nhất cho sự PHỈ BÁNG!
PNE!
câu trả lời hay nhất

0 nhận xét: